1. minus three
 2. minus two
 3. minus one
 4. zero
 5. one
 6. two
 7. three
 8. four
 9. five
 10. six
 11. seven
 12. eight
 13. nine
 14. ten
 15. 11
 16. 12
 17. 13
 18. 14
 19. 15
 20. 16
 21. 17
 22. 18
 23. 19
 24. 253
 25. 254
 26. 255
 27. 256
 28. 257
 1. minus three
 2. minus two
 3. minus one
 4. zero
 5. one
 6. two
 7. three
 8. four
 9. five
 10. six
 11. seven
 12. eight
 13. nine
 14. ten
 15. 11
 16. 12
 17. 13
 18. 14
 19. 15
 20. 16
 21. 17
 22. 18
 23. 19
 24. 253
 25. 254
 26. 255
 27. 256
 28. 257
 1. minus three
 2. minus two
 3. minus one
 4. zero
 5. one
 6. two
 7. three
 8. four
 9. five
 10. six
 11. seven
 12. eight
 13. nine
 14. ten
 15. 11
 16. 12
 17. 13
 18. 14
 19. 15
 20. 16
 21. 17
 22. 18
 23. 19
 24. 253
 25. 254
 26. 255
 27. 256
 28. 257
 1. minus three
 2. minus two
 3. minus one
 4. zero
 5. one
 6. two
 7. three
 8. four
 9. five
 10. six
 11. seven
 12. eight
 13. nine
 14. ten
 15. 11
 16. 12
 17. 13
 18. 14
 19. 15
 20. 16
 21. 17
 22. 18
 23. 19
 24. 253
 25. 254
 26. 255
 27. 256
 28. 257